To Tell The Truth
Chris Tweitmann   -  

Exodus 20:16